Voorwaarden muziekprojecten

Een nogal ongezellig onderwerp, maar het is wél belangrijk: de voorwaarden die gelden voor de muziekcursussen/-projecten voor volwassenen, waar het barokweekend en de barokmuziekzomerweek onder vallen. De algemene voorwaarden van Wegwijzer in Muziek (voor andersoortige cursussen en werkzaamheden) staan in de Nederlandstalige pdf in de footer van deze website. Daar vind je ook de – eveneens Nederlandstalige – privacy policy.

De genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

Nog een algemene opmerking: van elk evenement wordt een met wachtwoord beveiligde pagina aangemaakt waarop de benodigde informatie staat. Daarop publiceren wij de volgende gegevens: je voor- en achternaam, plaatsnaam, e-maildres en instrument en/of stemsoort. Zo kunnen deelnemers afspreken voor repetities en samen reizen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, ga je ook hiermee akkoord.

Artikel 1 – Totstandkoming van de muziekcursusovereenkomst

1.1 De muziekcursusovereenkomst komt tot stand zodra je het aanbod van de organisator aanvaardt. Dat kan zijn omdat je meedoet of omdat je als partner van een deelnemer meekomt naar een cursus. Je meldt je aan door het digitale inschrijfformulier op de website in te vullen en in te sturen. De datum van ontvangst geldt als datum van totstandkoming van de overeenkomst.

1.2 Het aanbod van de organisator is vrijblijvend (we behouden ons het recht voor om kleine wijzigingen te maken in het programma). De organisator kan het aanbod, indien nodig, herroepen wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten. De organisator laat de herroeping zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 8 kantooruren weten met goede onderbouwing. Ga je niet akkoord, dan heb jij als deelnemer of partner in dat geval recht op onmiddellijke restitutie van eventuele betaling(en).

1.3 De inhoud van het aanbod staat in mailings of op de website van de organisator. Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat er een fout of vergissing in een publicatie sluipt. Pin de organisator daar dan niet op vast. Wanneer een andere partij iets publiceert over een cursus van organisator Wegwijzer in Muziek/Hieke van Hoogdalem met een fout erin, bijvoorbeeld een aankondiging van een eindconcert met een verkeerde aanvangstijd, dan is de cursusorganisator daarvoor niet aansprakelijk.

1.4 Wil je je partner meenemen? Gezellig! Het is fijn als deze persoon zelf een formulier invult. NB: als je partner niet meespeelt of -zingt, kan hij/zij/die alleen mee naar de zomerweek en alleen wanneer er genoeg slaapplaatsen beschikbaar zijn. Je ziet het vanzelf in het aanmeldformulier.

Artikel 2 – Je voorkeuren

2.1 Als je bij je inschrijving bepaalde voorkeuren opgeeft, zoals of je eenpersoonskamer wil, wensen voor te spelen muziek, een allergie of dieet, proberen we daar natuurlijk rekening mee te houden. We kunnen echter niet beloven dat we al je wensen laten uitkomen. Uiteraard houden we wél rekening met allergieën en diëten, dat staat buiten kijf.

Mochten er geen eenpersoonskamers meer beschikbaar zijn, dan overleggen we onmiddellijk met je om een passende oplossing te vinden. Je kunt in het aanmeldformulier aangeven of je in zo’n geval akkoord gaat met een tweepersoonskamer.

Artikel 3 – Cursusgeld en betaling

3.1 Alle bedragen die in mailings en op webpagina’s worden genoemd, gelden per persoon (tenzij anders vermeld) en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals omschreven in die mailings en webteksten.

De prijzen zijn gebaseerd op prijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de organisator bekend waren toen we de cursussen samenstelden en de teksten publiceerden. De organisator behoudt zich het recht voor om tot 21 dagen voor de eerste cursusdag het cursusgeld te verhogen als gevolg van verhogingen in die heffingen en prijzen. Dat geldt ook voor overeenkomsten die al tot stand gekomen zijn. Vrees niet: het gaat – áls het al gebeurt – waarschijnlijk hooguit om kleine bedragen zoals toeristenbelasting.

3.2 Wanneer je je aanmeldt voor het barokweekend of een ander kleinschalig project, ontvang je binnen enkele dagen een factuur voor het volledige bedrag. Betreft het de barokmuziekzomerweek, dan splitsen we de betaling op in een aanbetaling van € 300,- en een restbetaling die je uiterlijk 2 maanden voor de aanvangsdatum van de cursus moet hebben betaald. Meld je je binnen 8 weken voor de aanvangsdatum van de zomercursus aan? Dan ontvang je 1 factuur met het totaalbedrag.

De bijdrage voor kleinere projecten wordt niet opgesplitst in aanbetaling en restbetaling, omdat het totaalbedrag rond € 300,- ligt. Daarom ontvang je voor deze cursus 1 factuur met daarop het totaalbedrag.

De eerste factuur voor de zomerweek ontvang je na je aanmelding.

3.2.1 Bij elke factuur brengt de organisator € 1,10 administratiekosten in rekening.

3.3 Wanneer je je factuur niet op tijd betaald hebt, stuurt de organisator je een herinnering en eventueel nog een tweede. Wanneer ook dan de betaling niet plaatsvindt, ontbindt de organisator de overeenkomst en komt jouw plek (en evt. die van je partner als het om een slaapplek voor een niet-musicerende partner gaat) beschikbaar voor iemand anders.

In dat geval zijn de bepalingen over annulering door de deelnemer van toepassing en wordt het al betaalde gedeelte (in de meeste gevallen de aanbetaling) van het cursusgeld verrekend met de annuleringskosten.

3.4 Als je niet op tijd betaald hebt en de organisator de overeenkomst met je ontbindt, vloeit daar meerwerk uit voort. De organisator behoudt zich het recht voor om dat meerwerk in rekening te brengen. Het gaat om 15% van het bedrag op de betreffende factuur met een minimum van € 100,-.

Artikel 4 – Cursusduur en programma

4.1 De cursusduur staat vermeld in hele dagen. De dag van aankomst en vertrek tellen volledig mee, ongeacht het tijdstip waarop de cursus begint en eindigt.

4.2 Zijn er vertragingen onderweg? Dat is natuurlijk vervelend, je wil graag álles van zo’n cursus opslorpen. Een deel missen is nooit leuk. De organisator kan je alleen helaas niet (een deel van) het cursusgeld terugbetalen wanneer je onverhoopt vertraging hebt opgelopen. Maar misschien kun je restitutie proberen te krijgen bij je reis- en/of annuleringsverzekering?

Artikel 5 – Wijzigingen door de deelnemer

5.1 Een cursus organiseren is héél leuk om te doen, maar het kost ook superveel tijd. Om het enigszins efficiënt te houden, is uniformiteit soms nodig. Daarom is het fijn als er niet (te veel) wordt afgeweken van het aanbod. Denk bijvoorbeeld aan deelnemers die liever elders overnachten of op het allerlaatst alsnog hun partner willen meenemen. Of wanneer je later alsnog ook een ander instrument wil bespelen en wij de ensembles opnieuw moeten indelen.

Afwijken kán, maar bij hoge uitzondering en met een goede reden. Samen bekijken we de mogelijkheden. Bedenk wel dat het ons – organisator en docenten – extra tijd kost, die we je in rekening brengen. De kosten schatten we vooraf per geval in. Jij kan dan bepalen of je die wijziging inderdaad wil doorvoeren.

Overigens maken de wijzigingen pas deel uit van de overeenkomst met jou, nadat de organisator de aanpassingen schriftelijk aan je heeft bevestigd.

5.2 Je kunt tot 28 dagen voor de eerste cursusdag een wijzigingsverzoek indienen. (Niet te verwarren met annulering, zie daarvoor artikel 9.) Je verzoek wordt alleen ingewilligd, wanneer de bij de cursus betrokken dienstverleners je verzoek goedkeuren. Denk behalve aan de organisator bijv. ook aan de docenten, kok en de accomodatiebeheerder.

Artikel 6 – Wijzigingen door de organisator

6.1 Lokale omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het programma voor of tijdens de cursus moet worden aangepast. Veranderingen door zaken als Corona/Covid-19 vallen hier ook onder. De aanpassingen kunnen bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) inhouden dat – binnen redelijke grenzen – we naar een andere locatie uitwijken of dat repertoire en/of bezetting wordt veranderd t.o.v. wat in de publicatie is aangegeven. Natuurlijk probeert de organisator om eventuele nadelige gevolgen voor jou (en je partner, als die meegaat) zo veel mogelijk te beperken.

6.2 De organisator mag, als het écht nodig is, de overeenkomst op een belangrijk punt wijzigen. In dat geval heb jij, deelnemer/partner, recht op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) de deelnamekosten of een evenredig deel daarvan wanneer de cursus al gedeeltelijk heeft plaatsgevonden. Als je gebruik wil maken van je recht op restitutie, dien je dat aan de organisator te laten weten binnen 24 uur na het bericht over de wijziging. Tip: doe dat per mail, dan staat het zwart op wit; wel zo handig.

6.3 Natuurlijk stellen we je zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in overeenkomst of omstandigheden, zoals die in artikel 6 beschreven staan. Als dit gebeurt wanneer de cursus al begonnen is, zorgt de organisator voor een passende oplossing met het oog op continuering van de cursus. Mocht dat onverhoopt niet lukken, of ga je om gegronde redenen niet akkoord met het geboden alternatief, dan zorgt de organisator ervoor dat je naar huis kunt. Samen komen we tot een oplossing.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van de organisator

7.1 De organisator is – en let daarbij ook op wat hierboven is beschreven – aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Dus: de organisator doet haar stinkende best om je verwachtingen waar te maken die in de publicaties zijn gecreëerd.

7.2 De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, jou of je partner dus, bijvoorbeeld je gezondheid

b. handelingen en invloeden van partijen die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn

c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en/of omstandigheden die volgens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend

d. tekortkomingen, nalatigheden of fouten in het inhoudelijke programma van cursussen, waarbij de organisator uitsluitend verantwoordelijk is voor de organisatorische uitvoering van de cursus – te weten verblijf, lessen e.d. – en waarbij de uitvoering van de programma-inhoud door en onder verantwoordelijkheid van derden geschiedt.

7.3 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald is, aanvaardt de organisator geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking verschaffen, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de organisator.

7.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de organisator gelden ook voor betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij een verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 8 – Verplichtingen van de deelnemer

8.1 Natuurlijk doen we – deelnemers, docenten en organisator – allemaal ons best om er een fijne cursus van te maken. Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn, dan gaan we ervan uit dat je de nodige aanwijzingen opvolgt. Maar als je dat niet doet en daardoor schade veroorzaakt, ben je daarvoor aansprakelijk.

8.2 Mocht het voorkomen dat je last of hinder veroorzaakt op een manier die de uitvoering van de cursus sterk bemoeilijkt, dan kan de organisator of een docent je uitsluiten van verdere deelname. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen dan voor jouw rekening.

8.3 De organisator verleent je uiteraard hulp als je in nood verkeert. Los van onze plicht daartoe, doen we dat natuurlijk sowieso wel en met alle liefde; dat vinden we normaal. Het helpt enorm als we dan een beroep kunnen doen op de SOS-centrale die verbonden is aan een reis- of bagageverzekering. Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om een verzekering af te sluiten met volledige dekking voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.

Kies je ervoor om dat niet te doen, dan vrijwaar je de organisator bij dezen van de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat je geen adequate reis-, ongevallen- en bagageverzekering hebt afgesloten.

Artikel 9 – Annulering door de deelnemer

9.1 Wil je de cursus annuleren? Dat vinden we natuurlijk heel jammer, we zien je liever niet gaan. Maar als je dan écht verhinderd bent, meld je annulering dan persoonlijk per e-mail bij de organisatie, dan is je bericht meteen schriftelijk vastgelegd.

Het moment waarop de organisatie er kennis van neemt, geldt als meldingsdatum van annulering.

Let wel: wanneer je annuleert, ben je de organisatie een bedrag verschuldigd afhankelijk van de hoeveelheid tijd die nog rest tot de eerste cursusdag:

a. tot 56 dagen voor het begin van de cursus: 15% van het cursusgeld of de in artikel 3.2 bepaalde aanbetaling
b. 56 dagen tot 42 dagen voor het begin van de cursus: 30% van het cursusgeld
c. 42 dagen tot 28 dagen voor het begin van de cursus: 50% van het cursusgeld
d. 28 dagen tot 14 dagen voor het begin van de cursus: 75% van het cursusgeld
e. 14 dagen tot 7 dagen voor het begin van de cursus: 90% van het cursusgeld
f. 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van het begin van de cursus: 100% van het cursusgeld
g. vanaf de dag van het begin van de cursus: 100% van het cursusgeld

Je kunt dit risico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.

9.2 Kun je onverhoopt niet deelnemen aan een cursus en kun je geen aanspraak maken op vergoeding van annuleringskosten bij een annuleringsverzekering? Dan mag je een ander geschikt persoon aanwijzen om jouw plaats in te nemen. Dit mag tot 28 dagen voor de eerste cursusdag, op de volgende voorwaarden:

a. de docenten, organisatie en eventuele andere betrokkenen keuren het goed. Dit is belangrijk, gezien het feit dat deelnemen alleen op uitnodiging kan. Zo zorgen we voor een homogeen, hoog niveau. Ook is het belangrijk dat de al gekozen muziek kan worden uitgevoerd, zonder dat er gaten vallen. Andere deelnemers moeten die kunnen opvangen en moeten nieuwe partijen nog kunnen instuderen.

b. je vervanger voldoet aan alle aan de cursusovereenkomst verbonden voorwaarden.

c. je vervanger meldt zich aan via het online inschrijfformulier en maakt daarbij duidelijk kennis te hebben genomen van de door de organisator verstrekte informatie over de cursus en de voorwaarden (die je nu leest).

9.3 Jij en je vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betalingen die mogelijk nog openstaan op het moment van de in-de-plaatsstelling. De organisator brengt hiervoor administratiekosten in rekening. Het kan voorkomen dat de organisator je daarbovenop nog extra kosten in rekening brengt. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een andere stemsoort heeft of een ander instrument bespeelt. De organisator en docenten moeten dan de ensembles opnieuw indelen, wat ons veel tijd kost. Uiteraard communiceren we hier vooraf over om samen tot een oplossing te komen.

Artikel 10 – Annulering door de organisator

10.1 De organisator kan de overeenkomst alleen maar opzeggen wegens omstandigheden die zó impactvol zijn, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd. Uiteraard stellen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Je hebt in dat geval recht op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte van) het cursusgeld of een evenredig deel daarvan als de cursus al deels heeft plaatsgevonden, minus de administratiekosten die je hebt betaald.

10.2 De organisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade, wanneer:

a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie. Uiteraard neemt de organisatie hier zo snel mogelijk een beslissing over, iedereen vindt het immers fijn om te weten waar ‘ie aan toe is. Natuurlijk krijg je ook dan je betaalde geld terug, minus de administratiekosten die je hebt betaald.

b. er sprake is van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die (even heel ambtelijk gesteld) “onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: politieke onrust, oorlog, natuurrampen, pandemieën, schaarste, algemene stakingen. Bij de vaststelling van overmacht houden we rekening met de lokale omstandigheden in de bestemmingen waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Dus kort gezegd: je krijgt je geld volledig terug, minus de administratiekosten die je hebt betaald, als er niet genoeg deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan of als overheidsmaatregelen om bijv. Corona te bestrijden een cursus niet toestaan. Je krijgt je geld niet terug als je niet durft te reizen, terwijl de overheid geen beperkingen oplegt. Anders gezegd: angst is helaas geen reden voor kosteloze annulering. Je mag je reis natuurlijk wél annuleren tegen betaling van annuleringskosten (die je evt. door je verzekering vergoed krijgt). Ook mag je, zoals gezegd, onder bepaalde voorwaarden een vervanger regelen.

Artikel 11 – Klachten

11.1 We – de docent(en), organisatie, kok en evt. andere betrokkenen – doen ons uiterste best om je een geweldige cursus te bezorgen. Heb je desondanks een op- of aanmerking? We vinden het fijn als je dat meteen meldt, zodat we zo snel mogelijk aan een oplossing kunnen werken. Denk aan bijvoorbeeld een probleem op je hotelkamer.

Als we je klacht ter plaatse niet naar tevredenheid hebben kunnen afhandelen, kun je uiterlijk binnen een maand na de laatste cursusdag je klacht schriftelijk en goed beargumenteerd indienen.

11.2 Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

Leiden, 2021.
Bijgewerkt: 21 oktober 2023.